Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wpisy z Grudzień, 2014

Automatyczna spłata rat kredytu

Automatyczna spłata rat kredytu Chyba wszystkie banki działające w Polsce, udostępniły swoim klientom bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie, jakim jest automatyczna spłata kredytu. Polega to na tym, że za pomocą odpowiednich ustawień w panelu sterowania na swoim koncie bankowym z obsługa internetową, możemy samodzielnie zdefiniować że spłata miesięcznych rat kredytu będzie następowała automatycznie, bez naszego udziału. Wszystko, co trzeba zrobić to przede wszystkim ustawić datę, kiedy składka zostanie pobrana. Następnie należy wskazać rachunek, z którego pieniądze będą pobrane. Ten punkt dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy w ramach jednego konta posiadamy kilka rachunków – na przykład oszczędnościowych i rozliczeniowych. I to by było w zasadzie tyle. Wszystkie inne rzeczy o jakich musimy pamiętać to jedynie dbanie o to, aby w wyznaczonym dniu na wskazanym przez nas rachunku znajdowały się pieniądze w wysokości wystarczającej do pokrycia rat. A co jeśli z jakiego powodu zapomnimy o przelaniu środków, lub będziemy mieć niespodziewane wydatki tego dnia i opróżnimy konto poniżej wymaganego poziomu? Nic złego się nie stanie, jeśli określiliśmy w ustawieniach czy próba pobrania składki / raty ma być ponawiana przez kolejne dni, jeżeli na koncie jest za mała suma pieniędzy. Polecamy zaznaczenie tej opcji i regularne spłacanie rat. Z jakich powodów tak mocno rekomendujemy to rozwiązanie? Przede wszystkim umożliwia ono zapomnienie o tym, aby samodzielnie realizować przelewy na spłatę rat. Po drugie, mamy pewność że składka zostanie pobrana na czas, niezależnie od tego czy na dzień pobrania wypada dzień wolny od pracy, czy roboczy. I najważniejsza rzecz. Bardzo często jest tak, że wyjeżdżamy na wakacje i w tym czasie zapominamy o naszych finansowych obowiązkach, w tym między innymi płaceniu rat. Automatyczna spłata pamięta o tym za nas. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, dla naszego kredytu jest bardzo ważne, aby był spłacany na czas. Jest to również ważne dla nas. Musimy nieustannie myśleć o zbliżających się terminach płatności, co z kolei może być niezwykle frustrujące. Pozbyciem się tych wszystkich problemów może się okazać automatyczne spłacanie rat, które jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. W innych przypadkach, kiedy spłacamy raty z innego banku niż ten, w którym mamy kredyt, warto skorzystać z innego pomocnego rozwiązania, a tym razem regularnego polecenia zapłaty, wykonywanego samoczynnie w uzgodnionym czasie.

Geneza ubezpieczeń społecznych

Geneza ubezpieczeń społecznych W związku z rozwojem ruchu kolejowego powstało w Anglii w latach 1850-1860 ubezpieczenie od wypadków. Początkowo pokrywa ono tylko ryzyko wypadków kolejowych, a następnie rozciąga się także na wypadki w przemyśle, wreszcie na wypadki powodujące niezdolność do pracy lub śmierć. W pierwszej połowie XIX wieku pojawiają się też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oba te działy ubezpieczeń rozwinęły się szczególnie wraz z zaostrzeniem przepisów w dziedzinie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców za wypadki przy pracy. Przedsiębiorcy, chcąc uchronić się przed obowiązkiem odszkodowania za wypadki przy pracy, bądź ubezpieczali swoich robotników od wypadków, bądź też ubezpieczali siebie od odpowiedzialności cywilnej. Wiek XIX rozpoczyna erę polityki socjalnej, czego wyrazem są ubezpieczenia społeczne. Powstają przymusowe ubezpieczenia robotników. W Prusach już w 1854 r. wprowadzono przymusowe ubezpieczenia dla górników, a wydany w 1865 r. kodeks górniczy przewidywał tworzenie przymusowych związków (Knappschaftsvereine) wypłacających świadczenia na wypadek niezdolności do pracy i śmierci, a więc zasiłki chorobowe, renty starcze, inwalidzkie, wdowie i sieroce oraz zasiłki pogrzebowe. Powszechne obowiązkowe ubezpieczenia dla robotników wprowadzono w Niemczech w 1883 r. na wypadek choroby, w 1885 r. od nieszczęśliwych wypadków w przedsiębiorstwach przemysłowych i 1886 r. robotników rolnych. W roku 1889 wprowadzono ubezpieczenia od inwalidztwa i na starość. W Austrii w latach 1887 i 1888 powstały ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, a w 1906 r. emerytalne dla pracowników umysłowych. W tym czasie powstały również ubezpieczenie terminowe to nie ma dostatecznego uzasadnienia logicznego z punktu widzenia teorii ubezpieczeń, ma jednak duże znaczenie praktyczne, jako dodatkowy bodziec do oszczędzania, gdyż w razie śmierci rodzina (uposażony) otrzyma w formie świadczenia podwojoną wartość oszczędności. Kalkulacja przebiegu ubezpieczenia jest tu bardzo prosta, gdyż suma ubezpieczenia jest proporcjonalna do oszczędności i składka może stanowić określony procent globalnej kwoty depozytów, z pominięciem wpływu wieku i stanu zdrowia właściciela oszczędności (oczywiście przy zastosowaniu górnego limitu sumy ubezpieczenia na sensownym poziomie). Składka z reguły jest wliczona w wysokość oprocentowania (zmniejsza oprocentowanie) i właściciel, przynajmniej pozornie, nie ponosi kosztu ubezpieczenia

O ubezpieczeniach ciąg dalszy

O ubezpieczeniach ciąg dalszy W ubezpieczeniach, w których ma miejsce takie gromadzenie : (np. w ubezpieczeniu na wypadek śmierci i dożycie) oba składniki, tj. składka nadpłacona za ryzyko śmierci oraz składka oszczędnościowa wypłacana po dożyciu umówionego wieku, łącznie tworzą rezerwę matematyczną (dodatkowo powiększaną w wyniku inwestowania tych środków). W ubezpieczeniach z funduszem inwestycyjnym rezerwę matematyczną tworzą jedynie środki oszczędnościowe (funduszu inwestycyjnego), bowiem opłata za ryzyko w żadnym okresie nie jest nadpłacana lub nie dopłacana i jest ustalana oraz pobierana z rachunku ubezpieczeniowego stosownie do faktycznego ryzyka w danym okresie, np. roku, miesiąca, tygodnia, a nawet dnia, w zależności od przyjętego systemu. Możliwe jest to dzięki temu, że suma ubezpieczenia na ryzyku zakładu, od której oblicza się opłatę za ubezpieczenie, z biegiem czasu maleje, wzrasta bowiem rachunek inwestycyjny, który będzie wykorzystany przy wypłacie świadczenia i opłata za ryzyko (iloczyn prawdopodobieństwa śmierci i sumy ubezpieczenia na ryzyku), mimo zwiększonego prawdopodobieństwa śmierci ulega niewielkim tylko fluktuacjom, a w końcu często całkowicie zanika, gdy rachunek inwestycyjny osiągnie wysokość sumy ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenia rentowe?

Środki pieniężne pochodzące z wpłaconej składki regularnej oraz składki doraźnej, nabyte za nie prawa oraz pożytki z tych praw stanowią aktywa funduszy inwestycyjnych. Nie rzadziej niż raz w miesiącu (przeważnie jednak częściej, na ogół w każdy dzień roboczy) zakład ubezpieczeń ustala wartość aktywów brutto funduszu przez pomniejszenie skumulowanej wartości aktywów funduszu o wartość zobowiązań zakładu z tytułu prowadzenia funduszu, kosztów związanych z kupnem i sprzedażą poszczególnych składników aktywów funduszu oraz zobowiązań podatkowych. Równocześnie zakład ubezpieczeń ustala także wartość aktywów netto funduszu przez pomniejszenie wartości brutto funduszu o opłatę za zarządzanie funduszem, ustaloną jako wskaźnik procentowy wartości aktywów brutto zarządzanego funduszu (na ogół wskaźnik ten jest różny dla poszczególnych funduszy). Ponadto, składka w ubezpieczeniach rentowych w zasadzie jest składką jednorazową; ewentualne kolejne wpłaty przeważnie są traktowane również jako składki jednorazowe, za które oblicza się odpowiadające tym wpłatom dodatkowe świadczenia rentowe i które sumuje się z poprzednimi, tworząc jedną kwotę renty. W przeciwieństwie do tego, w ubezpieczeniach na życie rzadko składka jest płacona jednorazowo, a przeważnie jest to składka płatna regularnie w okresie ubezpieczenia. Z powyższego wynika, że w ubezpieczeniach rentowych składka jest wysoka (wpłata kapitału), natomiast świadczenia są rozdrobnione i małe, odwrotnie niż w ubezpieczeniach na życie, gdzie jednostkowa składka jest mała, natomiast świadczenie (kapitał) jest duże. W przypadku gdy składka w ubezpieczeniu rentowym wpłacana jest regularnie, konstrukcja ubezpieczenia ma dwa etapy. W pierwszym etapie składkowym, który trwa do chwili rozpoczęcia wypłaty, następuje budowa kapitału i ten etap ma charakter ubezpieczenia na dożycie, natomiast w drugim etapie następuje wewnętrzny zakup renty za ten kapitał i zakład ubezpieczeń rozpoczyna wypłatę renty (ubezpieczenie bezskładkowe). W ubezpieczeniach rentowych dobre zdrowie ubezpieczonego nie jest korzystne dla zakładu ubezpieczeń, stąd nie prowadzi się underwritingu czyli selekcji ryzyka, nie stosuje się bowiem w ubezpieczeniach rentowych negatywnej selekcji, w wyniku której podwyższano by składkę dla osób wybitnie zdrowych (co jednak nie oznacza, że nie mamy do czynienia w ubezpieczeniach rentowych z samoselekcją, polegającą na tym, że ubezpieczenia rentowe wybierają częściej ludzie zdrowi).