Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

ochrona mienia chicago party buses hestia samochód zastępczy Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wpisy z Styczeń, 2015

Kredyt i problemy ze spłatą

Kredyt i problemy ze spłatą Pomimo najlepszych chęci, nie zawsze udaje nam się spłacić bankowy kredyt tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. W nieprzewidzianych momentach należy wiedzieć jakie czynności podjąć, aby nie spotkać się z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z braku terminowej spłaty rat. Jakie konsekwencje mogą nas spotkać? Od upomnień i wezwań do zapłaty wysyłanych drogą pocztową, poprzez telefony i wizyty windykatorów, aż po proces sądowy, w którym nasz majątek zostanie zajęty i zlicytowany na poczet długów. Aby doszło do tego ostatniego etapu musi jednak upłynąć bardzo dużo czasu, więc mamy wystarczająca liczbę okazji aby na czas uregulować swoje zobowiązania. Pomocni w tym są różnego rodzaju doradcy kredytowi, którzy mogą pośredniczyć pomiędzy dłużnikiem, a bankiem, pomagając w uzyskaniu najlepszych warunków ugody i rozłożeniu kwoty pozostałej do spłaty na mniejsze i dogodniejsze raty.

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, iż zarówno ubezpieczenia, jak i bankowość są tymi rodzajami działalności, których istotę stanowi pośrednictwo finansowe. Są one tym samym częścią rynku usług finansowych. W wyniku tego pośrednictwa następuje przepływ środków finansowych od jednych podmiotów do drugich, przy mniej lub bardziej zasadniczej zmianie charakteru tych środków oraz ich rozmiarów. Banki pozyskują środki od klientów’, którzy wpłacają je na rachunki bieżące bądź terminowe, ubezpieczenia zaś pozyskują środki od klientów poprzez pobieranie od nich składek ubezpieczeniowych w zamian za obietnicę ochrony ubezpieczeniowej. Po zamknięciu cyklu produkcyjnego depozytariusze bankowi otrzymują zwrot wpłaconych uprzednio środków wraz z pewną nadwyżką. Ubezpieczeni z kolei, jako cała zbiorowość, otrzymają także zwrot wpłaconych składek w postaci świadczeń i odszkodowań. w zależności od tego, kiedy wystąpi wypadek ubezpieczeniowy. Mogą one niekiedy przewyższać wpłacone składki, choć w długim okresie muszą być im najwyżej równe. Wreszcie warto zwrócić uwagę na fakt, że fundamentalne różnice w modelu finansowym bankowości z jednej strony, a ubezpieczeń z drugiej związane są także z odmiennym charakterem ryzyka w ich działalności. W’ bankowości ryzyko to koncentruje się w aktywach banku. Stąd też główne instrumenty kontrolujące ryzyko bankowe związane są ze strukturą aktywów banku. Tak np. bankowy współczynnik wypłacalności Cook’a, będący odpowiednikiem ubezpieczeniowego marginesu wypłacalności, obliczany jest jako iloraz funduszy własnych banku oraz jego aktywów ważonych ryzykiem. W ubezpieczeniach z kolei ryzyko zlokalizowane jest przede wszystkim po stronie pasywów, a więc związane jest z charakterem posiadanego portfela ubezpieczeniowego. Z tego też względu instrumenty kontroli ryzyka ubezpieczeniowego związane są głównie z pasywami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wystarczy wspomnieć o konstrukcji marginesu wypłacalności, w którym centralną rolę odgrywają pozyskana składka, zgromadzone rezerwy bądź wypłacone świadczenia i odszkodowania. Temu samemu celowi służy underwriting, który przecież reguluje poziom ryzyka ubezpieczanego portfela. W bankowości ów underwriting przenosi się na aktywa i przybiera formę oceny wiarygodności kredytowej klientów a więc budowy bezpiecznego portfela kredytowego. Jak widać z powyższych informacji, bankowość i ubezpieczenia są bardzo ze sobą powiązane.

Kredyty bez BIK

Kredyty bez BIK Oferty kredytów bez sprawdzania w BIK kuszą nas na każdym kroku. Szczególnie korzystne są one dla tych osób, które wcześniej miały problemy z terminowym spłacaniem rat i teraz nie mogą liczyć na to, że jakikolwiek bank udzieli im kredytu. Muszą zamiast tego poszukiwać innych rozwiązań, takich jak prywatne firmy zajmujące się udzielaniem kredytów i pożyczek bez sprawdzania w BIK. Co to oznacza? No mniej więcej tyle, że nawet osoba będąca dłużnikiem otrzyma pożyczkę. Ale uwaga. Nie będzie to pożyczka na takich samych warunkach jak udzielona w banku. Pomimo że oprocentowanie w skali roku może być identyczne jak oprocentowanie kredytów bankowych. To jednak pozostałe koszta staną się znacznie zawyżone. Chodzi między innymi o koszt prowizji, ubezpieczenia, oraz wszystkie koszty wiążące się obsługą kredytu w terminie późniejszym, czyli wysyłanie upomnień i wezwań. W rzeczywistości to te dodatkowe opłaty stanowią dla takich firm główne źródło zarobku, pozwalające uzyskiwać wysokie dochodu i rekompensować sobie podwyższone ryzyko udzielania kredytów ludziom, którzy nie posiadają wystarczającej zdolności.

Cel ubezpieczenia

Cel ubezpieczenia Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w postaci kalectwa, niezdolności do pracy i choroby, powodujących utratę normalnych zarobków i zwiększanie kosztów utrzymania, przy czym zabezpieczenie to rozciąga się również na osoby zależne finansowo, które mogą stracić w ten sposób środki do życia. Nie mniej ważnym celem ubezpieczenia jest akumulowanie i pomnażanie oszczędności. Odbywa to się poprzez ubezpieczenie, które wiąże element zabezpieczenia ryzyka (ubezpieczenie na życie w ścisłym tego słowa znaczeniu) z elementem oszczędzania (inwestowania). Powszechnie wiadomo, że okresami, w których istnieje największy niedobór finansowy, to okres starości, gdy człowiek przestaje pracować i jego zarobki ulegają raptownemu zmniejszeniu, często związany z niedołęstwem fizycznym i potrzebą pomocy osób trzecich, okres choroby i niezdolności do pracy, a także okres rozpoczęcia dorosłego życia, gdy osoba taka jeszcze nie pracuje lub dopiero praktykuje, a potrzeby materialne są szczególnie wysokie z racji założenia rodziny, urodzenia pierwszego dziecka, zakupu samodzielnego mieszkania. Okresem, który u osób dobrze, a nawet średnio zarabiających pozwala na odłożenie pewnej części przychodów na trudniejsze lata, czy tzw. czarną godzinę jest wiek średni, trwający od trzydziestego roku życia (lub wcześniej w przypadku gdy osoba jest samotna) do okresu emerytalnego (55-65 lat). Rodzi to naturalną potrzebę tworzenia odpowiednich ofert ubezpieczeń przez towarzystwa działające na rynku ubezpieczeń.