Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wpisy z Styczeń, 2015

Ubezpieczenie a wiek ubezpieczonego

Wiek ubezpieczonego ograniczony jest na ogół do 60 roku życia, a przy niektórych opcjach do 55 (a nawet 50), natomiast wiek pozostawania w ubezpieczeniu, tj. górna granica wieku ubezpieczonego, do której przysługuje świadczenie, jest na ogół o 5 lat wyższa, tj. odpowiednio 65 lub 60 lat (55). Wiek ten wymaga dokładnego określenia w warunkach umowy. Zawód ubezpieczonego odgrywa istotną rolę przy ocenie ryzyka wypadkowego. Istnieją zawody, powodujące niewielkie tylko zwiększenie ryzyka, którego można nie brać pod uwagę dla celów ubezpieczenia. Są też zawody, które w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wypadków i zachorowań osób je wykonujących, jednak te mogą być ubezpieczone, przy zastosowaniu zwiększonej składki lub zastosowaniu specjalnych klauzul wyłączeniowych. Istnieją jednakże takie zawody, których przedstawiciele nie mogą być przyjęci do ubezpieczenia. Dla ułatwienia oceny ryzyka z tego punktu widzenia, zakłady ubezpieczeń dzielą wszystkie zawody na cztery grupy zawodowe, z których pierwsza grupa traktowana jest jako grupa ryzyka standardowego, druga i trzecia – jako grupy podwyższonego ryzyka, a czwarta – jako grupa o tak znacznie podwyższonym ryzyku, że osoby te nie mogą być objęte ubezpieczeniem (np. rybak, dekarz, murarz, stoczniowiec, górnik, hutnik, policjant używający broni palnej, strażak, pracownik ochrony). W zależności od przynależności aplikującego do określonej grupy ubezpieczenie może być rozszerzone na poszczególne opcje. Ze względu na to, że ubezpieczenie ryzyk dodatkowych może być ograniczone tylko do określonych zawodów, w warunkach umowy przewiduje się obowiązek ubezpieczającego/ubezpieczonego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie lub podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Zakład ubezpieczeń może zastrzec wówczas możliwość zmiany warunków dodatkowego ubezpieczenia lub jego zaniechania. Szczególne problemy powstają w sytuacji, gdy aplikant w chwili ubezpieczenia w ogóle nie pracuje (np. student, gospodyni domowa, żołnierz w służbie czynnej). Z reguły zakłady nie przyjmuje wówczas dodatkowych opcji, zwłaszcza związanych z niezdolnością do pracy, lub zawieszają je do czasu podjęcia pracy. Możliwy jest również ograniczony wariant polegający na ubezpieczeniu śmierci i całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Najczęściej mamy jednak do czynienia z ubezpieczeniem zarówno całkowitego, jak i częściowego trwałego inwalidztwa.

Polisa

Polisa W ubezpieczeniu na życie istnieje pojęcie pożyczki pod zastaw polisy. W ubezpieczeniu tym część składki, która nie jest opłatą za bieżące ponoszenie przez zakład ubezpieczeń ryzyka, stanowi składkę oszczędnościową i jest do pewnego stopnia własnością ubezpieczającego, on ją może wycofać według określonych zasad, przedstawiając potwierdzenie wykupu i likwidując ubezpieczenie, ale może też wycofać się i pobrać pożyczkę nieoprocentowaną. Wskutek wysokiej inflacji w dziewięćdziesiątych zakłady ubezpieczeń w Polsce niechętnie udzielały pożyczek pod zastaw polisy i poza rzadkimi wyjątkami nie udzielały takich pożyczek. Kalkulując składkę w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie zakład ubezpieczeń uwzględnia fakt zmiany wartości pieniądza w czasie. Ze względu na to, że z części składek jest tworzona rezerwa matematyczna nosząca dochód, zakład ubezpieczeń określając wysokość składki w relacji do wysokości przyszłego świadczenia (sumy ubezpieczenia) oblicza przypuszczalną wielkość tego dochodu i ustala stopę składki na takim poziomie, ażeby łączna wartość składek i dochodu wystarczyła na wypłatę świadczeń. W chwili zawierania ubezpieczenia nie ma pewności, jaki będzie dochód z inwestycji kapitałowych (zysk z kapitału) np. za 10, 20, 30 lat, tj. ile dziś trzeba mieć pieniędzy, aby ich zakumulowana wartość za 10, 20, 30 lat wynosiła określoną wielkość (sumę ubezpieczenia).

Czym są ubezpieczenia w dzisiejszym świecie

Czym są ubezpieczenia w dzisiejszym świecie W literaturze fachowej brak jest zwartej definicji ubezpieczenia na życie, która objęłaby całość tej problematyki, i to zarówno ze względu na jej złożoność, jak i dokonującą się aktualnie dalszą ewolucję tego ubezpieczenia. Natomiast większość definicji odnoszących się ogólnie do ubezpieczeń, a więc obejmujących oba działy ubezpieczeń, tj. ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nie na życie (majątkowe i inne osobowe), faktycznie odnosi się jedynie do ubezpieczeń nieżyciowych i objęcie nimi ubezpieczeń na życie możliwe jest jedynie w drodze interpretacji zawartych w nich sformułowań i pojęć. Wynika to z faktu, że cel ubezpieczenia na życie jest inny niż cel ubezpieczenia majątku i dóbr materialnych, gdzie ubezpieczenie powinno pokryć szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia tych dóbr w efekcie takich zdarzeń, jak pożar, powódź, trzy sienie ziemi, huragan, gradobicie, zdarzeń o charakterze ekonomicznym, politycznym (np. zmiana cen, popytu, kursów walut niewypłacalność dłużników) i społecznym (kradzież czy wandalizm. Bardziej uniwersalną jest definicja J. Hémarda, zgodnie z którą ubezpieczenie jest operacją, przez którą jedna strona, ubezpieczony, w zamian za opłatę składki zapewnia sobie lub osobie trzeciej, w przypadku zrealizowania się jakiegoś ryzyka, świadczenie strony drugiej, ubezpieczyciela, który przejmując wielką liczbę ryzyk kompensuje je zgodnie z prawami statystyki. Nie ma już w niej wymienionego explicite pojęcia szkody ani straty, ale mówi się jedynie o zrealizowaniu się ryzyka. Ponadto mowa jest tu o osobie trzeciej, na rzecz której może być zawarte ubezpieczenie.

Negocjacje kredytu

Negocjacje kredytu Jeśli na własną rękę chcemy negocjować z bankami warunki nowej umowy, musimy to robić na piśmie, a także dokładnie dokumentować swoją aktualną sytuację. Należy również zaproponować takie rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez bank. Przykładowo, jeśli nasze aktualne raty wynosiły do tej pory 1000 złotych i wnioskujemy o ich zmniejszenie, to nie możemy liczyć na to że bank zgodzi się na raty 200 złotych. Jeśli to dobrze przeliczyć, mogłoby się okazać że braknie nam życia na ich spłatę. Jeśli jednak zaproponujemy mniejsze raty wysokości 600 złotych połączone z jednorazową wpłatą wysokości 5000 złotych, to praktycznie każdy bank powinien przychylić się do naszego wniosku i pójść nam na rękę. Co jeśli jednak bank odmawia współpracy i nie godzi się na żadne ustępstwa? Pomimo że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, to jednak nie można ich wykluczyć. W takich sytuacjach nie pozostaje nam nić innego jak w dalszym ciągu wpłacać pieniądze za kredyt w wysokości na jaką nas stać. Nawet jeśli bank nie akceptuje mniejszych rat, to nasze pieniądze nawet w mniejszej wysokości niż przewidziano będą pomniejszać zobowiązanie kredytowe. W przypadku ewentualnego procesu sądowego nikt nam również nie zarzuci złej woli, że nie chcieliśmy regulować swoich zobowiązań. Okaże się wtedy że oczywiście je regulowaliśmy w takim zakresie, na jaki było nas stać. O tym powinien pamiętać każdy, kto chciałby się w przyszłości w miarę szybko i wydajnie wydostać z problemu długów i zaległości kredytowych w stosunku do banku.