Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

zobacz ten http://pamietnikseksocholika.pl tutaj Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Polisa

Polisa W ubezpieczeniu na życie istnieje pojęcie pożyczki pod zastaw polisy. W ubezpieczeniu tym część składki, która nie jest opłatą za bieżące ponoszenie przez zakład ubezpieczeń ryzyka, stanowi składkę oszczędnościową i jest do pewnego stopnia własnością ubezpieczającego, on ją może wycofać według określonych zasad, przedstawiając potwierdzenie wykupu i likwidując ubezpieczenie, ale może też wycofać się i pobrać pożyczkę nieoprocentowaną. Wskutek wysokiej inflacji w dziewięćdziesiątych zakłady ubezpieczeń w Polsce niechętnie udzielały pożyczek pod zastaw polisy i poza rzadkimi wyjątkami nie udzielały takich pożyczek. Kalkulując składkę w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie zakład ubezpieczeń uwzględnia fakt zmiany wartości pieniądza w czasie. Ze względu na to, że z części składek jest tworzona rezerwa matematyczna nosząca dochód, zakład ubezpieczeń określając wysokość składki w relacji do wysokości przyszłego świadczenia (sumy ubezpieczenia) oblicza przypuszczalną wielkość tego dochodu i ustala stopę składki na takim poziomie, ażeby łączna wartość składek i dochodu wystarczyła na wypłatę świadczeń. W chwili zawierania ubezpieczenia nie ma pewności, jaki będzie dochód z inwestycji kapitałowych (zysk z kapitału) np. za 10, 20, 30 lat, tj. ile dziś trzeba mieć pieniędzy, aby ich zakumulowana wartość za 10, 20, 30 lat wynosiła określoną wielkość (sumę ubezpieczenia).

Jak obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej

Jak obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej Jeżeli na skutek tych odliczeń zostanie wykorzystana cała wartość wykupowa (nosząca tu nazwę wartości odstąpienia lub wartości polisy), odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa. W okresie 12 miesięcy ubezpieczający może wznowić opłatę składek. Jeżeli nie wznowi jej, a istniejąca na rachunku tej polisy wartość odstąpienia jest niższa od minimalnego poziomu wymaganego dla przekształcenia jej w ubezpieczenie bezskładkowe, następuje wypłata wartości odstąpienia i umowa wygasa. W przypadku gdy wartość odstąpienia jest równa lub wyższa od tego poziomu, możliwe jest przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe. Ubezpieczający ma wówczas do wyboru następujące rozwiązania: wypłatę wartości odstąpienia, przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe: w wysokości sumy ubezpieczenia, z przeznaczeniem wartości polisy na bieżące pokrywanie kosztów administracyjnych i kosztów ryzyka (aż do wygaśnięcia umowy z powodu niedostatecznych środków na wartości polisy), w wysokości wartości polisy.

Wykup polisy ubezpieczeniowej

Wykup polisy ubezpieczeniowej W większości ubezpieczeń na życie ubezpieczający nie traci wpłaconych dotychczas składek ubezpieczeniowych, mimo przerwania z stosunku ubezpieczeniowego. Rezygnując z kontynuowania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający może żądać od zakładu ubezpieczeń wypłaty pieniężnego ekwiwalentu, co wiąże się z Suma wykupu polisy ubezpieczenia, popularnie zwana sumą wykupu, jest to kwota, jaką zakład ubezpieczeń jest gotów zapłacić ubezpieczającemu, który nie chce – niezależnie od tego jakie są tego przyczyny – kontynuować ubezpieczenia. Wartość wykupu polisy zależy od wielkości rezerw tworzonych w ramach danego rodzaju ubezpieczenia, czyli poziomu nadpłaconej składki i składki oszczędnościowej oraz wysokości środków powstałych przez inwestowanie tej części składki za ubezpieczenie. Z tego względu nie wszystkie umowy nabywają prawo do wykupu polis. Prawa takiego nie nabywają przede wszystkim ubezpieczenia terminowe na wypadek śmierci, gdzie nadpłata składki praktycznie nie występuje lub jest ona stosunkowo niewielka. Zakłady ubezpieczeń określają zatem w ogólnych warunkach lub w polisie, czy możliwa jest wypłata ekwiwalentu za wykup polisy. W takich przypadkach typowa klauzula jest następująca: jeżeli co najmniej dwuletnia (trzyletnia) składka ubezpieczeniowa była uiszczana w pełnym wymiarze, polisa ta może – na pisemny wniosek – zostać wykupiona za sumę stanowiącą ekwiwalent, wyrażony w gotówce, za zrzeczenie się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy. Suma wykupu zostanie ustalona przez zakład ubezpieczeń. W ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym suma wykupu odpowiada tzw. wartości polisy. Nie jest możliwe wykorzystanie całej matematycznej rezerwy na wypłatę ekwiwalentów zakup polis, głównie ze względu na koszty zawarcia ubezpieczenia amortyzowane w okresie opłacania składki, koszty administracyjne oraz inne straty w związku z przerwaniem ubezpieczenia. Ponadto wykup polis nie tylko zmniejsza całość funduszu ubezpieczeniowego i zmienia plany inwestycyjne zakładu ubezpieczeń, ale także może być zawieszona na okres najwyżej 12 miesięcy od daty wymagalności pierwszej składki, z utrzymaniem zapewnionego świadczenia i gwarantowanej sumy ubezpieczenia. W każdym kolejnym miesiącu, w którym składka nie zostanie zapłacona, wartość polisy zostaje pomniejszona o tę część składki, która byłaby przeznaczona na koszty administracyjne oraz pokrycie kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiąc.