Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Na czym polega ubezpieczenia rentowe?

Środki pieniężne pochodzące z wpłaconej składki regularnej oraz składki doraźnej, nabyte za nie prawa oraz pożytki z tych praw stanowią aktywa funduszy inwestycyjnych. Nie rzadziej niż raz w miesiącu (przeważnie jednak częściej, na ogół w każdy dzień roboczy) zakład ubezpieczeń ustala wartość aktywów brutto funduszu przez pomniejszenie skumulowanej wartości aktywów funduszu o wartość zobowiązań zakładu z tytułu prowadzenia funduszu, kosztów związanych z kupnem i sprzedażą poszczególnych składników aktywów funduszu oraz zobowiązań podatkowych. Równocześnie zakład ubezpieczeń ustala także wartość aktywów netto funduszu przez pomniejszenie wartości brutto funduszu o opłatę za zarządzanie funduszem, ustaloną jako wskaźnik procentowy wartości aktywów brutto zarządzanego funduszu (na ogół wskaźnik ten jest różny dla poszczególnych funduszy). Ponadto, składka w ubezpieczeniach rentowych w zasadzie jest składką jednorazową; ewentualne kolejne wpłaty przeważnie są traktowane również jako składki jednorazowe, za które oblicza się odpowiadające tym wpłatom dodatkowe świadczenia rentowe i które sumuje się z poprzednimi, tworząc jedną kwotę renty. W przeciwieństwie do tego, w ubezpieczeniach na życie rzadko składka jest płacona jednorazowo, a przeważnie jest to składka płatna regularnie w okresie ubezpieczenia. Z powyższego wynika, że w ubezpieczeniach rentowych składka jest wysoka (wpłata kapitału), natomiast świadczenia są rozdrobnione i małe, odwrotnie niż w ubezpieczeniach na życie, gdzie jednostkowa składka jest mała, natomiast świadczenie (kapitał) jest duże. W przypadku gdy składka w ubezpieczeniu rentowym wpłacana jest regularnie, konstrukcja ubezpieczenia ma dwa etapy. W pierwszym etapie składkowym, który trwa do chwili rozpoczęcia wypłaty, następuje budowa kapitału i ten etap ma charakter ubezpieczenia na dożycie, natomiast w drugim etapie następuje wewnętrzny zakup renty za ten kapitał i zakład ubezpieczeń rozpoczyna wypłatę renty (ubezpieczenie bezskładkowe). W ubezpieczeniach rentowych dobre zdrowie ubezpieczonego nie jest korzystne dla zakładu ubezpieczeń, stąd nie prowadzi się underwritingu czyli selekcji ryzyka, nie stosuje się bowiem w ubezpieczeniach rentowych negatywnej selekcji, w wyniku której podwyższano by składkę dla osób wybitnie zdrowych (co jednak nie oznacza, że nie mamy do czynienia w ubezpieczeniach rentowych z samoselekcją, polegającą na tym, że ubezpieczenia rentowe wybierają częściej ludzie zdrowi).