Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

wypożyczalnia samochodów Wrocław Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, iż zarówno ubezpieczenia, jak i bankowość są tymi rodzajami działalności, których istotę stanowi pośrednictwo finansowe. Są one tym samym częścią rynku usług finansowych. W wyniku tego pośrednictwa następuje przepływ środków finansowych od jednych podmiotów do drugich, przy mniej lub bardziej zasadniczej zmianie charakteru tych środków oraz ich rozmiarów. Banki pozyskują środki od klientów’, którzy wpłacają je na rachunki bieżące bądź terminowe, ubezpieczenia zaś pozyskują środki od klientów poprzez pobieranie od nich składek ubezpieczeniowych w zamian za obietnicę ochrony ubezpieczeniowej. Po zamknięciu cyklu produkcyjnego depozytariusze bankowi otrzymują zwrot wpłaconych uprzednio środków wraz z pewną nadwyżką. Ubezpieczeni z kolei, jako cała zbiorowość, otrzymają także zwrot wpłaconych składek w postaci świadczeń i odszkodowań. w zależności od tego, kiedy wystąpi wypadek ubezpieczeniowy. Mogą one niekiedy przewyższać wpłacone składki, choć w długim okresie muszą być im najwyżej równe. Wreszcie warto zwrócić uwagę na fakt, że fundamentalne różnice w modelu finansowym bankowości z jednej strony, a ubezpieczeń z drugiej związane są także z odmiennym charakterem ryzyka w ich działalności. W’ bankowości ryzyko to koncentruje się w aktywach banku. Stąd też główne instrumenty kontrolujące ryzyko bankowe związane są ze strukturą aktywów banku. Tak np. bankowy współczynnik wypłacalności Cook’a, będący odpowiednikiem ubezpieczeniowego marginesu wypłacalności, obliczany jest jako iloraz funduszy własnych banku oraz jego aktywów ważonych ryzykiem. W ubezpieczeniach z kolei ryzyko zlokalizowane jest przede wszystkim po stronie pasywów, a więc związane jest z charakterem posiadanego portfela ubezpieczeniowego. Z tego też względu instrumenty kontroli ryzyka ubezpieczeniowego związane są głównie z pasywami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wystarczy wspomnieć o konstrukcji marginesu wypłacalności, w którym centralną rolę odgrywają pozyskana składka, zgromadzone rezerwy bądź wypłacone świadczenia i odszkodowania. Temu samemu celowi służy underwriting, który przecież reguluje poziom ryzyka ubezpieczanego portfela. W bankowości ów underwriting przenosi się na aktywa i przybiera formę oceny wiarygodności kredytowej klientów a więc budowy bezpiecznego portfela kredytowego. Jak widać z powyższych informacji, bankowość i ubezpieczenia są bardzo ze sobą powiązane.

Ubezpieczenie na życie – jakie wybrać?

Ubezpieczenie na życie – jakie wybrać? Wiele osób, szczególnie tych, które pracują w niebezpiecznych miejscach wybiera dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki czemu ich rodzinom w razie śmierci zostanie wypłacona zależność finansowa z tytułu ubezpieczenia na życie. Jeżeli nastąpi śmierć jedynej osoby posiadającej dochody, to po jej śmierci pozostali członkowie rodziny pozostają bez środków do życia. Jeżeli ponadto wzięli kredyt na mieszkanie lub inne dobra, to z powodu braku możliwości spłaty, dobra te zostaną im odebrane. W skrajnym przypadku rodzina może pozostać bez przysłowiowego dachu nad głową i bez jakichkolwiek przychodów. Oczywiście, sytuacje mogą nie być aż tak tragiczne. Na przykład żona może pracować, ale zarabiać za mało, ażeby utrzymać rodzinę na zbliżonym do uprzedniego poziomie, tym bardziej, że jeszcze trzeba się zatroszczyć o prowadzenie domu i wychowanie dzieci, co wymaga czasu, a także pieniędzy. Może też być tak, że żona pracuje i dobrze zarabia, a mąż stracił pracę (np. ze względu na chorobę), i to właśnie żona zmarła. W innym przypadku osobami zależnymi mogą być np. starsi już rodzice, nie posiadający żadnych lub prawdę żadnych dochodów, może to być także inny członek rodziny, z różnych względów nie mogący znaleźć pracy i pozostający na całkowitym lub częściowym utrzymaniu ubezpieczonego. Mogą to być także różne związki nieformalne osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. W przypadku ubezpieczenia wymagane jest ustalenie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia, która zabezpieczałaby tego rodzaju świadczenie, a więc również odpowiednio wysokiej składki, którą ubezpieczony nie zawsze będzie w stanie opłacić. Najbardziej skromne ubezpieczenie powinno zapewnić przynajmniej pokrycie bieżących wydatków związanych ze śmiercią (i ewentualnie chorobą poprzedzającą śmierć), a także zabezpieczyć okres dostosowawczy do nowych warunków. W okresie tym można np. przystosować osoby dorosłe do wykonywania zawodu, poszukać pracy, załatwić dla dzieci żłobek lub przedszkole, poszukać skromniejszego mieszkania itp. Okres taki może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Ubezpieczenie na życie, z tego punktu widzenia, możemy definiować jako zabezpieczenie materialnych (ekonomicznych) skutków związanych ze śmiercią. Ubezpieczenie na życie nie jest natomiast zawierane w celu zrekompensowania bądź złagodzenia bólu, żalu i cierpienia z powodu śmierci osoby bliskiej, ale wyłącznie dla wyrównania lub zmniejszenia strat, które dotkną pozostałe osoby z powodu tej śmierci.