Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Sprawdź cenę OC w Gefion Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wykup polisy ubezpieczeniowej

Wykup polisy ubezpieczeniowej W większości ubezpieczeń na życie ubezpieczający nie traci wpłaconych dotychczas składek ubezpieczeniowych, mimo przerwania z stosunku ubezpieczeniowego. Rezygnując z kontynuowania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający może żądać od zakładu ubezpieczeń wypłaty pieniężnego ekwiwalentu, co wiąże się z Suma wykupu polisy ubezpieczenia, popularnie zwana sumą wykupu, jest to kwota, jaką zakład ubezpieczeń jest gotów zapłacić ubezpieczającemu, który nie chce – niezależnie od tego jakie są tego przyczyny – kontynuować ubezpieczenia. Wartość wykupu polisy zależy od wielkości rezerw tworzonych w ramach danego rodzaju ubezpieczenia, czyli poziomu nadpłaconej składki i składki oszczędnościowej oraz wysokości środków powstałych przez inwestowanie tej części składki za ubezpieczenie. Z tego względu nie wszystkie umowy nabywają prawo do wykupu polis. Prawa takiego nie nabywają przede wszystkim ubezpieczenia terminowe na wypadek śmierci, gdzie nadpłata składki praktycznie nie występuje lub jest ona stosunkowo niewielka. Zakłady ubezpieczeń określają zatem w ogólnych warunkach lub w polisie, czy możliwa jest wypłata ekwiwalentu za wykup polisy. W takich przypadkach typowa klauzula jest następująca: jeżeli co najmniej dwuletnia (trzyletnia) składka ubezpieczeniowa była uiszczana w pełnym wymiarze, polisa ta może – na pisemny wniosek – zostać wykupiona za sumę stanowiącą ekwiwalent, wyrażony w gotówce, za zrzeczenie się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy. Suma wykupu zostanie ustalona przez zakład ubezpieczeń. W ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym suma wykupu odpowiada tzw. wartości polisy. Nie jest możliwe wykorzystanie całej matematycznej rezerwy na wypłatę ekwiwalentów zakup polis, głównie ze względu na koszty zawarcia ubezpieczenia amortyzowane w okresie opłacania składki, koszty administracyjne oraz inne straty w związku z przerwaniem ubezpieczenia. Ponadto wykup polis nie tylko zmniejsza całość funduszu ubezpieczeniowego i zmienia plany inwestycyjne zakładu ubezpieczeń, ale także może być zawieszona na okres najwyżej 12 miesięcy od daty wymagalności pierwszej składki, z utrzymaniem zapewnionego świadczenia i gwarantowanej sumy ubezpieczenia. W każdym kolejnym miesiącu, w którym składka nie zostanie zapłacona, wartość polisy zostaje pomniejszona o tę część składki, która byłaby przeznaczona na koszty administracyjne oraz pokrycie kosztów ryzyka ubezpieczeniowego za dany miesiąc.